Strona główna » katalog firm i instytucji » Urzędy / instytucje w Elblagu » Urząd celny

URZĄD CELNY W ELBLĄGU      

ul. Warszawska 129a
82-300 Elbląg
tel. (55) 236-54-01,
fax. 236-54-06

Godziny pracy:
pn.-pt. 07.30-15.30


W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Celnego w Elblągu działają oddziały celne:


Przedmiot działalności
 
Zadania Służby Celnej reguluje ustawa z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.).
 
Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:
 
1)    kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów;
2)    wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
3)    wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
4)    wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
5)    kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego;
6)    pobór opłaty paliwowej;
7)    współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
8)    wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT);
9)    rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami;
10)rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową;
11)kontrola przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców;
12)współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi;
13)współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 
Zgodnie z art. 1b. ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.), do zadań dyrektora izby celnej należy:
 
1)    realizacja polityki celnej państwa;
2)    sprawowanie nadzoru nad naczelnikami urzędów celnych;
3)    rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących do I instancji do naczelników urzędów celnych;
4)    rozstrzyganie w I instancji w sprawach celnych określonych w przepisach odrębnych;
5)    realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w podległych jednostkach organizacyjnych Służby Celnej;
6)    sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej;
7)    zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym;
8)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.
 
Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania przy pomocy podległych urzędów oraz za pośrednictwem naczelników urzędów celnych.
 
Zgodnie z art. 1c. ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.), do zadań naczelnika urzędu celnego należy:
 
1)    nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
2)    dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych;
3)    dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego;
4)    dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towaru i usług z tytułu importu towarów;
5)    sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej;
6)    wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego;
7)    zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym;
8)  wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt z nami   |   Reklama na portalu   |    Redakcja   |   Nasze portale

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady korzystania & Polityka prywatności   |   Projekt WORTALE.NET  |   Wydawca SOLUMA